صفحه اصلی > برچسب آرشیو لا نفی جنس

برچسب آرشیو لا نفی جنس

قواعد درس یک – دوازدهم انسانی

قواعد درس ۱ – دوازدهم انسانی – حروف مشبهه بالفعل – لا نفی جنس – لا نهی – لا نفی   نایب فاعل          

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست