درس دو

ترجمه درس دو – یازدهم مشترک

فی مَحْضَِر الْمُعَلِّمِ ( در پیشگاه معلم )   فِی الْحِصَّهِ الُْاولَی کانَ الطُّلّابُ یسَْتمَِعونَ إلَی کَلامِ مُدَرِّسِ الْکیمیاءِ، در زنگ اول ، دانش آموزان به سخن معلم شیمی گوش می دادند.   وَ کانَ بَینَهُم طالِبٌ مُشاغِبٌ قَلیلُ الَْادَبِ، یَضُُّر الطُّلّابَ بِسُلوکِهِ، و میان آنها دانش آموز شلوغ کننده ی بی ادبی بود. با رفتارش به دانش آموزان ضرر …

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست