مدیر

قواعد درس دو – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

عدد و معدود

ادامه مطلب

قواعد درس یک – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

قواعد درس ۱ دهم انسانی : صیغ الافعال

ادامه مطلب

قواعد درس یک – دوازدهم انسانی

قواعد درس ۱ – دوازدهم انسانی – حروف مشبهه بالفعل – لا نفی جنس – لا نهی – لا نفی   نایب فاعل          

ادامه مطلب

تمارین درس یک – دوازدهم انسانی

ادامه مطلب

تمارین درس هشت – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

   

ادامه مطلب

تمارین درس هفت – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

تمارین درس شش – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

ادامه مطلب

تمارین درس پنج – دهم انسانی

عربی دهم انسانی

 

ادامه مطلب
error: انجام این کار ممکن نیست