صفحه اصلی > دوازدهم انسانی > ترجمه متن > ترجمه درس چهار – دوازدهم انسانی

ترجمه درس چهار – دوازدهم انسانی

نِظامُ الطَّبيعَةِ

نظام طبیعت

تَوازُنُ الطَّبيعَةِ جَميلٌ. خَلَقَ اللّهُ لِلطَّبيعَةِ نِظاماً يَحْکُمُ جَميعَ الْمَوْجوداتِ مِنْ نَباتٍ وَ حيَوَانٍ و کائنِاتٍ أخُرْیٰ يَعيشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ

توازن طبیعت زیباست! خداوند نظمی را برای طبیعت آفرید که حکم می کند بر همه موجودات از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با همدیگر زندگی می کنند؛

فَیَتَحَقَّقُ التوَّازنُُ و الِاسْتقِرارُ فيها

پس توازن و آرامش و ثبات در آن تحقق می یابد.

وَ أَيُّ خَلَلٍ في نِظامِها يُؤَدّي إلیٰ تَخريبِها وَ مَوْتِ مَنْ فيها

و هر گونه اختلالی در نظم آن منجر به ویرانی آن و از بین رفتن مرگ هر آن که در آن است می شود.

وَ مِنْ مُهدَِّداتِ نِظامِ الطَّبيعَةِ :

از جمله تهدید کنندگان نظام طبیعت :

تَلَوُّثُ الهَْواءِ الذَّي يسَُببُِّ أمَطارا حَمضيَّةً.

«آلودگی هوا که موجب باران های اسیدی می شود».

وَ «الْاکْثارُ فِي اسْتخِدامِ المُْبيداتِ الزِّراعيَّةِ وَ الْاسَمْدِةَ الْکيمياويَّةِ. »

و«زیاد روی در استفاده از آفت کش های کشاورزی و کودهای شیمیایی »

وَ «إيجادُ النُّفاياتِ الصِّناعيَّةِ وَ الْمَنزِليَّةِ

و «بوجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی».

فَيتَمُِّ التوَّازُنُ فِي الطبَّيعَةِ مِنْ خِلالِ وُجودِ رَوابطَِ مُتدَاخِلةٍَ بيَْنَ الکْائنِاتِ الحَْيَّةِ وَ بيئَتِها

توازن در طبیعت بواسطه وجود ارتباطات  کاملا دخالت جویانه میان موجودات زنده و محیط  زیستشان صورت می پذیرد ،

وَلكِٰنْ ظَلَمَ الْانسانُ الطَّبيعَةَ في نَشاطاتِهِ الَّتي تُؤَدّي إلَی اخْتِلالِ هٰذَا التَّوازُنِ ظُلماً واسِعاً!

ولی چقدر ستمکار است انسان نسبت به طبیعت در فعالیت هایش که منجر به بر هم زدن این توازن می شود!

و الْانَ لِنقَرْأَ هذِٰه القْصَِّة قرِاءةَ دقَيقةَ لكَِي نطَلَّعَِ عَلیٰ أَفْعالِ الْانسانِ الْمُخَرِّبَةِ لِلْبيئَةِ:

و اکنون باید این داستان را با دقت بخوانیم تا از اقدامات خرابکارانه انسان در قبال محیط زیست آگاه شویم:

يحُْکیٰ أنََّ مزُارعِا کانَتْ لَهُ مَزرَعَةٌ کَبيرَةٌ فيها خَضْراواتٌ وَ أَشجارٌ کَثيرَةٌ وَ کانَ يُرَبّي في مَزرَعَتِهِ أنَواعَ الطُّيورِ

حکایت می شود که کشاورزی مزرعه بزرگی داشت که در آن سبزیجات و درختان زیادی بود.و در مزرعه اش انواع پرندگان را پرورش می داد،

ذاتَ يَومٍ لاحَظَ الْمُزارِعُ أنََّ عَدَدَ أفَراخ الطُّيورِ يَنْقُصُ تدَريجيّا

یک روز کشاورز ملاحظه کرد که تعداد جوجه های پرندگان به تدریج کم می شود.

بَدَأ الْمُزارِعُ يُفَکِّرُ في سَبَبِ ذٰلِكَ وَ يُراقِبُ الْمَزرَعَةَ لَيلاً وَ نَهارا؛ً فَلاحَظَ أنََّ عَدَدا مِنَ الْبوماتِ تسَْکُنُ قرُْبَ الْمَزرَعَةِ

کشاورز درباره علت آن شروع به  اندیشیدن کرد و مزرعه را شب و روز مراقبت می کرد؛پس ملاحظه کرد که تعدادی از جغد ها نزدیک مزرعه زندگی می کنند ،

فَتَهْجُمُ عَلَی الْفَراخِ هُجوما کَبيراً وَ تأْکُلُها. فَقَرَّرَ المُْزارِعُ التخََّلصَُّ مِنْها، وَ هٰکذَا فعََلَ.

پس  به جوجه ها حمله می کنند و آنها را می خورند. پس کشاورز تصمیم گرفت از دست آنها نجات یابد،و همین کار را کرد.

وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِالمَْزرَعَةِ تَتَعَرَّضُ لِلْکَلِْ وَ التلَّفَِ

بعد از چند ماه مشاهده کرد که سبزیجات مزرعه در معرض خورده شدن و نابودی قرار گرفته است؛

وَ لَمّا راقبََ الَْامرَ مُراقَبَةً شَديدَةً، لاحَظَ أَنَّ مَجموعَةً کَبيرَةً مِنْ فِئْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکْلُُها.

و وقتی این موضوع را به شدت مراقبت کرد،ملاحظه کرد که گروه بزرگی از موش های کشتزار به سبزیجات حمله می کنند و آنها را میخورند.

أخََذَ المُْزارِعُ يفَُکِّرُ: «لمِاذاَ ازْدادَ عَدَدُ فِئْرانِ الحَْقْلِ ازْديادا كبَيرا

کشاورز شروع به اندیشیدن کرد:«چرا تعداد موش های کشتزار بسیار زیاد شده اند»؟!

فَذَهَبَ إلیٰ خَبيرِ الزِّراعَةِ وَ اسْتَشارَهُ. فَقالَ لَهُ الْخَبيرُ:

پس به نزد کارشناس کشاورزی رفت و با او مشورت کرد. پس کارشناس به او گفت:

«کيَفَْ يکَونُ ذلٰكَِ، وَ هُناكَ بوماتٌ کَثيرَةٌ في مِنطَقَتِکُم

«چگونه اینطور شد،در حالی که جغد های زیادی در منطقه شما وجود دارد»؟!

قالَ لَهُ الْمُزارِعُ: «إنّي تَخَلَّصْتُ مِنَ الْبوماتِ بِقَتْلِ الْکَثيرِ مِنْها.

کشاورز به او گفت :« من خودم را از دست جغدها با کشتن بسیاری از آنها نجات دادم.»

قالَ الْخَبيرُ: «إنَّكَ تَعَدَّيْتَ عَلیٰ نِظامِ الطَّبيعَةِ تَعَدّيَ الظّالِمينَ

کارشناس گفت:«برای طبیعت چه کار ویرانگری است! قطعا تو همچون ستمکاران بر نظام طبیعت دست درازی کردی.

فَالْبوماتُ کانَتْ تَتَغَذّیٰ عَلیٰ فِئْرانِ الحَْقْلِ إضافَةً إلیَ الْافَراخِ

جغدها علاوه بر جوجه ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند.

وَ بعَْدَ التَّخَلصُِّ مِنْ أکَْثَرِ البْوماتِ ازْدادَ عَدَدُ فِئْرانِ الحَْقْلِ

و بعد از نجات از دست بیشتر جغدها، تعداد موش های کشتزار افزایش یافتند.

کانَ الوْاجِبُ عَليَكَ تصَحيحَ هٰذَا الخَْطأَ بِالحِْفاظِ عَلیٰ طُيورِكَ لا بِقَتْلِ الْبوماتِ؛ فَإِنِ اسْتَمَرَّتِ الْحالَةُ هٰکَذا، فَسَتُشاهِدُ مَشاکِلَ جَديدَةً فِي الْبيئَةِ الَّتي تَعيشُ فيها مُشاهَدَةً مُؤْلِمَةً .»

تو باید این اشتباه را با مراقبت از پرندگانت اصلاح کنی نه با کشتن جغدها؛پس اگر اوضاع همین طور ادامه یابد مشکلات بسیار دردناکی را در محیطی که در آن زندگی می کنی مشاهده خواهی کرد.»

وَ هٰکَذا قَرَّرَ الْمُزارِعُ الْحِفاظَ عَلَی الْافَْراخِ وَ السَّماحَ لِلْبوماتِ بِدُخولِ مزَرعَتَِهِ.

و بنابراین کشاورز تصمیم گرفت از جوجه ها نگهداری کند و به جغدها اجازه ورد به مزرعه اش را داد.

فَازدْاد عدََدهُا مرَةَّ أخُرْیٰ، وَ أکَلَتَْ فئِْرانَ الحْقَلِْ، وَ عادَتِ الْبيئَةُ إلیٰ حالَتِهَا الطَّبيعيَّةِ.

و بار دیگر تعدادشان زیاد شد،و موش های کشتزار را خوردند،و آن محیط به حالت طبیعی اش برگشت.

ترجمه درس چهار عربی دوازدهم انسانی

4 دیدگاه‌ها

  1. عالیییییییی

  2. خعلی خوب بود👌👍

  3. بسیار ممنون

  4. عالی دمتون گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: انجام این کار ممکن نیست