صفحه اصلی > دوازدهم انسانی > درس چهار > ترجمه درس چهار – دوازدهم انسانی

ترجمه درس چهار – دوازدهم انسانی

نِظامُ الطَّبیعَهِ

نظام طبیعت

تَوازُنُ الطَّبیعَهِ جَمیلٌ. خَلَقَ اللّهُ لِلطَّبیعَهِ نِظاماً یَحْکُمُ جَمیعَ الْمَوْجوداتِ مِنْ نَباتٍ وَ حیَوَانٍ و کائنِاتٍ أخُرْیٰ یَعیشُ بَعْضُها عَلیٰ بَعْضٍ

توازن طبیعت زیباست! خداوند نظمی را برای طبیعت آفرید که حکم می کند بر همه موجودات از گیاه و حیوان و موجودات دیگر که با همدیگر زندگی می کنند؛

فَیَتَحَقَّقُ التوَّازنُُ و الِاسْتقِرارُ فیها

پس توازن و آرامش و ثبات در آن تحقق می یابد.

وَ أَیُّ خَلَلٍ فی نِظامِها یُؤَدّی إلیٰ تَخریبِها وَ مَوْتِ مَنْ فیها

و هر گونه اختلالی در نظم آن منجر به ویرانی آن و از بین رفتن مرگ هر آن که در آن است می شود.

وَ مِنْ مُهدَِّداتِ نِظامِ الطَّبیعَهِ :

از جمله تهدید کنندگان نظام طبیعت :

تَلَوُّثُ الهَْواءِ الذَّی یسَُببُِّ أمَطارا حَمضیَّهً.

«آلودگی هوا که موجب باران های اسیدی می شود».

وَ «الْاکْثارُ فِی اسْتخِدامِ المُْبیداتِ الزِّراعیَّهِ وَ الْاسَمْدِهَ الْکیمیاویَّهِ. »

و«زیاد روی در استفاده از آفت کش های کشاورزی و کودهای شیمیایی »

وَ «إیجادُ النُّفایاتِ الصِّناعیَّهِ وَ الْمَنزِلیَّهِ

و «بوجود آوردن زباله های صنعتی و خانگی».

فَیتَمُِّ التوَّازُنُ فِی الطبَّیعَهِ مِنْ خِلالِ وُجودِ رَوابطَِ مُتدَاخِلهٍَ بیَْنَ الکْائنِاتِ الحَْیَّهِ وَ بیئَتِها

توازن در طبیعت بواسطه وجود ارتباطات  کاملا دخالت جویانه میان موجودات زنده و محیط  زیستشان صورت می پذیرد ،

وَلکِٰنْ ظَلَمَ الْانسانُ الطَّبیعَهَ فی نَشاطاتِهِ الَّتی تُؤَدّی إلَی اخْتِلالِ هٰذَا التَّوازُنِ ظُلماً واسِعاً!

ولی چقدر ستمکار است انسان نسبت به طبیعت در فعالیت هایش که منجر به بر هم زدن این توازن می شود!

و الْانَ لِنقَرْأَ هذِٰه القْصَِّه قرِاءهَ دقَیقهَ لکَِی نطَلَّعَِ عَلیٰ أَفْعالِ الْانسانِ الْمُخَرِّبَهِ لِلْبیئَهِ:

و اکنون باید این داستان را با دقت بخوانیم تا از اقدامات خرابکارانه انسان در قبال محیط زیست آگاه شویم:

یحُْکیٰ أنََّ مزُارعِا کانَتْ لَهُ مَزرَعَهٌ کَبیرَهٌ فیها خَضْراواتٌ وَ أَشجارٌ کَثیرَهٌ وَ کانَ یُرَبّی فی مَزرَعَتِهِ أنَواعَ الطُّیورِ

حکایت می شود که کشاورزی مزرعه بزرگی داشت که در آن سبزیجات و درختان زیادی بود.و در مزرعه اش انواع پرندگان را پرورش می داد،

ذاتَ یَومٍ لاحَظَ الْمُزارِعُ أنََّ عَدَدَ أفَراخ الطُّیورِ یَنْقُصُ تدَریجیّا

یک روز کشاورز ملاحظه کرد که تعداد جوجه های پرندگان به تدریج کم می شود.

بَدَأ الْمُزارِعُ یُفَکِّرُ فی سَبَبِ ذٰلِکَ وَ یُراقِبُ الْمَزرَعَهَ لَیلاً وَ نَهارا؛ً فَلاحَظَ أنََّ عَدَدا مِنَ الْبوماتِ تسَْکُنُ قرُْبَ الْمَزرَعَهِ

کشاورز درباره علت آن شروع به  اندیشیدن کرد و مزرعه را شب و روز مراقبت می کرد؛پس ملاحظه کرد که تعدادی از جغد ها نزدیک مزرعه زندگی می کنند ،

فَتَهْجُمُ عَلَی الْفَراخِ هُجوما کَبیراً وَ تأْکُلُها. فَقَرَّرَ المُْزارِعُ التخََّلصَُّ مِنْها، وَ هٰکذَا فعََلَ.

پس  به جوجه ها حمله می کنند و آنها را می خورند. پس کشاورز تصمیم گرفت از دست آنها نجات یابد،و همین کار را کرد.

وَ بعَْدَ شُهورٍ شاهَدَ المُْزارِعُ أنََّ الخَْضْراواتِ بِالمَْزرَعَهِ تَتَعَرَّضُ لِلْکَلِْ وَ التلَّفَِ

بعد از چند ماه مشاهده کرد که سبزیجات مزرعه در معرض خورده شدن و نابودی قرار گرفته است؛

وَ لَمّا راقبََ الَْامرَ مُراقَبَهً شَدیدَهً، لاحَظَ أَنَّ مَجموعَهً کَبیرَهً مِنْ فِئْرانِ الحَْقْلِ تهَْجُمُ عَلیَ الخَْضْراواتِ وَ تأَکْلُُها.

و وقتی این موضوع را به شدت مراقبت کرد،ملاحظه کرد که گروه بزرگی از موش های کشتزار به سبزیجات حمله می کنند و آنها را میخورند.

أخََذَ المُْزارِعُ یفَُکِّرُ: «لمِاذاَ ازْدادَ عَدَدُ فِئْرانِ الحَْقْلِ ازْدیادا کبَیرا

کشاورز شروع به اندیشیدن کرد:«چرا تعداد موش های کشتزار بسیار زیاد شده اند»؟!

فَذَهَبَ إلیٰ خَبیرِ الزِّراعَهِ وَ اسْتَشارَهُ. فَقالَ لَهُ الْخَبیرُ:

پس به نزد کارشناس کشاورزی رفت و با او مشورت کرد. پس کارشناس به او گفت:

«کیَفَْ یکَونُ ذلٰکَِ، وَ هُناکَ بوماتٌ کَثیرَهٌ فی مِنطَقَتِکُم

«چگونه اینطور شد،در حالی که جغد های زیادی در منطقه شما وجود دارد»؟!

قالَ لَهُ الْمُزارِعُ: «إنّی تَخَلَّصْتُ مِنَ الْبوماتِ بِقَتْلِ الْکَثیرِ مِنْها.

کشاورز به او گفت :« من خودم را از دست جغدها با کشتن بسیاری از آنها نجات دادم.»

قالَ الْخَبیرُ: «إنَّکَ تَعَدَّیْتَ عَلیٰ نِظامِ الطَّبیعَهِ تَعَدّیَ الظّالِمینَ

کارشناس گفت:«برای طبیعت چه کار ویرانگری است! قطعا تو همچون ستمکاران بر نظام طبیعت دست درازی کردی.

فَالْبوماتُ کانَتْ تَتَغَذّیٰ عَلیٰ فِئْرانِ الحَْقْلِ إضافَهً إلیَ الْافَراخِ

جغدها علاوه بر جوجه ها از موش های کشتزار تغذیه می کردند.

وَ بعَْدَ التَّخَلصُِّ مِنْ أکَْثَرِ البْوماتِ ازْدادَ عَدَدُ فِئْرانِ الحَْقْلِ

و بعد از نجات از دست بیشتر جغدها، تعداد موش های کشتزار افزایش یافتند.

کانَ الوْاجِبُ عَلیَکَ تصَحیحَ هٰذَا الخَْطأَ بِالحِْفاظِ عَلیٰ طُیورِکَ لا بِقَتْلِ الْبوماتِ؛ فَإِنِ اسْتَمَرَّتِ الْحالَهُ هٰکَذا، فَسَتُشاهِدُ مَشاکِلَ جَدیدَهً فِی الْبیئَهِ الَّتی تَعیشُ فیها مُشاهَدَهً مُؤْلِمَهً .»

تو باید این اشتباه را با مراقبت از پرندگانت اصلاح کنی نه با کشتن جغدها؛پس اگر اوضاع همین طور ادامه یابد مشکلات بسیار دردناکی را در محیطی که در آن زندگی می کنی مشاهده خواهی کرد.»

وَ هٰکَذا قَرَّرَ الْمُزارِعُ الْحِفاظَ عَلَی الْافَْراخِ وَ السَّماحَ لِلْبوماتِ بِدُخولِ مزَرعَتَِهِ.

و بنابراین کشاورز تصمیم گرفت از جوجه ها نگهداری کند و به جغدها اجازه ورد به مزرعه اش را داد.

فَازدْاد عدََدهُا مرَهَّ أخُرْیٰ، وَ أکَلَتَْ فئِْرانَ الحْقَلِْ، وَ عادَتِ الْبیئَهُ إلیٰ حالَتِهَا الطَّبیعیَّهِ.

و بار دیگر تعدادشان زیاد شد،و موش های کشتزار را خوردند،و آن محیط به حالت طبیعی اش برگشت.

ترجمه درس چهار عربی دوازدهم انسانی

یک دیدگاه

  1. عالیییییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: انجام این کار ممکن نیست